Integritetspolicy

ALLMÄN INFORMATION

Eventgross AB är specialiserad på artiklar till mässor, event, festivaler och teatrar och har som mål att erbjuda bra och marknadsledande produkter av hög kvalité till bra priser.

I vårt arbete behöver vi ibland behandla personuppgifter. När vi behandlar personuppgifter är vi alltid måna om att skydda dig som person och följa gällande lag. I denna integritetspolicy beskrivs Eventgross ABs behandling av personuppgifter och hur uppgifterna används.

KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig är Eventgross AB, 556792–0102, Karlavägen 25, 567 30 Vaggeryd. Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att ringa oss på telefon 0393-221 00 eller skriva till oss på info@eventgross.se.

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

En personuppgift är en form av upplysning som avser en identifierad, eller identifierbar person. Upplysningar som indirekt kan leda till att en person blir identifierad utgör därmed personuppgifter.

En behandling definieras i sammanhanget som en åtgärd, eller serie av åtgärder beträffande personuppgifter. Det innebär att när vi samlar, registrerar, bearbetar, strukturerar, överför, ändrar, lagrar eller liknande åtgärder, så behandlas personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter har vi alltid ett ändamål och en eller flera rättsliga grunder som behandlingen stödjer sig på. De vanligaste lagliga grunder vi använder är:

  • Avtal – när fullgörandet av våra avtalsplikter kräver att vi behandlar personuppgifter.
  • Lag – när lag kräver att vi behandlar personuppgifter.
  • Berättigat intresse – när vi gjort en intresseavvägning som resulterat i att vi anser oss ha ett berättigat intresse att behandla personuppgifter.
  • Samtycke – när berörd person ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare en rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för ändamål till vilka vi beskrivit att åtgärder har stöd av berättigat intresse. Du har också rätt att få del av dina sparade personuppgifter. Har du lämnat samtycke till behandling kan du alltid återta det.

Efter att du lämnat en begäran kommer vi att pröva dess innehåll och återkomma med svar inom kort. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsmyndigheten (imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller arbetar.

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vår huvudregel för sparande av personuppgifter är att endast spara dem så länge som är nödvändigt för att kunna:

  • Fullgöra skyldigheter enligt ingångna avtal.
  • Följa gällande lag och praxis.
  • Utföra de uppgifter för det ändamål personuppgifterna samlats in.

Vår huvudregel innebär att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att den använts för sitt ändamål.

Föreligger det ett berättigat intresse av att spara uppgifterna under längre tid görs en Intresseavvägning till vilken det ingår en bedömning om uppgifterna kan anonymiseras.

OM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

För oss är din sekretess viktig. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att begränsa riskerna för felaktig behandling av personuppgifter samt säkerställer att endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden.

Eventgross strävar efter att inte överföra uppgifter till land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om sådan överföring ändå behöver ske kommer vi vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifterna.

ANSÖKAN OM ARBETE

För att kunna hantera en ansökan om arbete behöver vi behandla inskickade personuppgifter. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Intresseavvägning.

Ansökningshandlingar för spontanansökningar, som inte lett till anställning, sparas upp till sex månader från att ansökan inkommit. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke.

Ansökningshandlingar för ansökan av utlysta tjänster, som inte lett till anställning, raderas senast 24 månader från att tjänsten tillsats. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Lag.

Ansökningshandlingar för ansökningar som resulterat i anställning, sparas under anställningstiden och för en tid av upp till ca 24 månader efter avslutad anställning. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal.

ANSÖKAN OM PRAKTIKPLATS

För att kunna hantera en ansökan om praktikplats behöver vi behandla inskickade personuppgifter. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Intresseavvägning.

Ansökningshandlingar för praktik, som inte lett till en praktikplats, sparas upp till tre månader från att ansökan inkommit. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke.

Ansökningshandlingar för ansökningar som resulterat i en praktikplats, sparas under praktiktiden och för en tid av upp till ca 12 månader efter avslutad praktikperiod. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal.

ADMINISTRATION AV KUND- & LEVERANTÖRSRELATIONER

I samband med administration av bolagets kund- och leverantörsrelationer behandlas vissa personuppgifter så som namn på kontaktpersoner, telefonnummer och e-postadresser till kontaktpersoner samt ostrukturerade data från bland annat mejlkommunikation.

För att kunna hantera situationen före ett eventuellt avtal ingåtts, behöver vi behandla personuppgifter. Principen under den behandlingen är att uppgifterna endast sparas under pågående affärsdiskussion. Den lagliga grunden för sådan personuppgiftsbehandling är Intresseavvägning.

Vid ett avtalsförhållande sparas normalt dessa uppgifter så länge avtalsförhållandet finns. Kontaktuppgifter och e-post raderas inom ca 12 månader efter avslutat avtalsförhållande. Ibland kan personuppgifter, relaterade till avtal och bokföring av avtalsmässiga och legala skäl behöva sparas längre. Den lagliga grunden för sådan personuppgiftsbehandling är Avtal och Lag.

ADMINISTRATION AV ANSTÄLLNING

Som anställd på Eventgross kommer dina personuppgifter behandlas i den mån som krävs för att administrera anställningsförhållandet. Denna allmänna behandling grundar sig på anställningsavtalet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter (till exempel Skatteverket, Försäkringskassan etc) i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till bolag som hanterar pensioner och försäkringar samt till eventuella andra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som anställd.

Dina personuppgifter sparas så länge anställningsförhållandet råder samt under tid därefter som krävs enligt gällande lagstiftning. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal och Lag.

Som anställd kommer dina personuppgifter även behöva behandlas vid kommunikation med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners samt vid marknadsföring. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, kontaktuppgifter och foto. I samband med upphörande av anställning avslutas behandlingen av kontaktuppgifter och eventuella porträttfotografier. Eventuellt kan behandling (användning) av miljöfotografier och gruppfotografier fortsätta tills nästa naturliga fotouppdatering äger rum. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Intresseavvägning.

ADMINISTRATION AV PRAKTIK

Som praktikant på Eventgross kommer dina personuppgifter behandlas i den mån som krävs för att administrera praktikförhållandet. Denna allmänna behandling grundar sig på praktikavtalet.

Dina personuppgifter kommer sparas så länge praktikförhållandet kvarstår samt under den tid därefter som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal och Lag.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Övriga personuppgifter som skickas till oss i samband med förfrågningar och dialoger, till exempel offertförfrågan, leverantörsförfrågan, kundundersökning etc behandlas vanligtvis enligt huvudregeln vilket innebär att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid, max 12 månader, efter att de använts för sitt ändamål. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Intresseavvägning.

COOKIES, SPÅRNING & MARKNADSFÖRING

Webbplatsen eventgross.se använder cookies och spårningsskript för att kunna förbättra användarupplevelsen, utveckla webbplatsen samt visa anpassad marknadsföring till webbplatsbesökare.

Vill du radera tidigare insamlade cookies kan du göra det i din webbläsares säkerhetsinställningar. I vår cookie-deklaration kan du läsa hur vi använder cookies och spårningsskript samt uppdatera ditt samtycke. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke.

 

Integritetpolicyn uppdaterad: 2021-12-28.